کتاب مسلخ عشقmaslakhe eshgh

کتاب مسلخ عشق

کتاب مسلخ عشقmaslakhe eshgh

40,000 تومان 30,000 تومان

در انبار موجود نمی باشدمتاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. می‌توانید از طریق لیست بالای صفحه، از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید
افزودن به لیست انتظار

نقد و بررسی

کتاب مسلخ عشق

کتاب مسلخ عشق

کتاب مسلخ عشق روایتی است از ترویج بهائیت در ایران.این کتاب با بیان چند روایت در قالب یک رمان نحوه ترویج دین بهائیت ، اهداف و چالشهای پیش روی آن و پشت پرده هایی از آن را نشان میدهد .

نویسنده در این کتاب پاسخ خیلی از سؤالات مطرح شده در مورد این فرقه نوظهور ، عقاید و اهداف آن را با بیانی ساده مطرح می کند.

در قسمتی از کتاب آمده است:
“ﺣﺮف ﻫﺎی ﮔﻨﺪه ای ﻣﻴﺰﻧﻲ. اﮔﺮ ﺗﻮ واﻗﻌﺎ آن ﻗﺪر ﺧﺎدم و ﻓﺪاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻲ، راه ﺑﺮاﻳﺖ ﺑﺎز اﺳﺖ . ﭼﺮا داﺋﻢ ﻧﻴﺶ و ﻃﻌﻨﻪ ﻣﻴﺰﻧﻲ؟ ﻳﺎ ﺑﻬﺎء ﺑﮕﻮ و ﺷﺮوع ﻛﻦ . اﻳﻦ ﺗﻮ و اﻳﻦ ﻣﺮدم درﻣﺎﻧﺪه ای ﻛﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺗﻮاﻧﺪ. دردﺷﺎن را ﻛﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻲ. ﻧﺴﺨﻪ درﻣﺎن را ﻫﻢ ﻛﻪ ﺟﻤﺎل ﻣﺒﺎرک ﺑﻪ ﺗﻮ داده . ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻄﻞ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻲ؟ ﻧﻜﻨﺪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻲ ﻳﻜﺒﺎره ﻣﻌﺠﺰه ای ﺷﻮد و دﻧﻴﺎ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﻳﻦ ﮔﺮدد؟”
“ﻣﺸﻜﻞ اﻳﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﺤﺖ ﺧﻮد ﻧﺴﺨﻪ ﺷﻚ دارم . “
“ژاﻧﺖ ، دﻳﮕﺮ دارم از دﺳﺖ اﻳﻦ ﻛﻔﺮﮔﻮﻳﻴﻬﺎی ﺗﻮ ﻛﻼﻓﻪ ﻣﻴﺸﻮم . ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازی ، اﻣﺎ راﻫﺖ را ﮔﻢ ﻛﺮده ای .ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪس ﻣﻴﺰﻧﻢ ﻛﺴﻲ زﻳﺮ ﭘﺎﻳﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ، وﮔﺮﻧﻪ ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای اﻳﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﭽﻪ ای . “
“ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﺣﺮف ﺣﻖ ﻣﻴﺰﻧﻢ ؟ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻃﺒﻞ اﻣﺮ ﭘﻲ ﺑﺮده ام ؟ ﭼﻮن دارم ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻴﻜﻨﻢ ؟ ﭼﻮن ﻣﻴﮕﻮﻳﻢ دﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﻮن ﻣﻴﮕﻮﻳﻢ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﺑﻮد؟
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺴﺘﻢ ؟ ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﻓﺮدا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻔﺘﻦ اﻳﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ ت ت ﻫﺰار ﺑﺮﭼﺴﺐ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﺪ. “
“ﺗﺤﺮی ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻜﻲ از ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﺎﺳﺖ . اﻣﺎ ﺗﻮ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ. “
“ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﻌﺎرم . اﮔﺮ ﺗﺤﺮی ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻜﻲ از ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺑﻬﺎءاﷲ اﺳﺖ ، ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ دﻳﮕﺮ اﺟﺎزه ﺗﺤﺮی ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻤﻴﺪﻫﻴﺪ؟ ﭼﺮا ﻣﻦ ﺣﻖ ﻧﺪارم ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪی ، ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺣﺮف ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد، ﻣﻼﻗﺎت ﻛﻨﻢ ؟ ﭼﺮا ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺐ ﺳﺎﻳﺮ ادﻳﺎن ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﻼم ، ﻣﻴﭙﺮدازد، او را ﻣﻨﻊ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﺷﻌﺎر ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ دﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ ﭼﺮا اﻳﻦ دﻳﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ ﻧﻴﺴﺖ ؟ ﻣﺜﻼ ﻏﻴﺐ ﺷﺪن ﺑﺎب در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻴﺮﺑﺎران ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ ، ﻳﺎ ﻣﻘﺪس ﺑﻮدن ﻋﺪد ﻧﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ ، و ﻫﺰاران ﻣﺜﺎل دﻳﮕﺮ. اﻣﺎ وﻗﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﺮادﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻴﺮﺳﺪ، ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺠﺰات ﻏﻴﺮﻋﻠﻤﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج رﻓﺘﻦ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ، ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ ، ﻣﻌﺎد ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺮآن از آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ، و ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺠﺰات دﻳﮕﺮی ﻛﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان رخ داده ﻫﻤﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻏﻴﺮﻋﻠﻤﻲ و ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ . ﺗﻤﺎم اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻴﺎورد. ﭼﻮن ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻛﺎر ﻏﻴﺮﻋﺎدی و ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ای اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. ﻣﻌﺠﺰه را ﻣﻨﺴﻮخ ﻛﺮد ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﺠﺰه اﻣﺮی ﮔﺬری اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﺪﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ . ﺧﺐ دﺳﺖ ﻛﻢ ﻳﻚ ﻣﻌﺠﺰه ﻣﺎﻧﺪﻧﻲ اراﺋﻪ ﻣﻴﺪاد ﻣﺜﻞ ﻗﺮآن ﻛﻪ ﻣﻌﺠﺰه ای ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ اﺳﺖ . اﻣﺎ او ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺮدادن ﺷﻌﺎر ﻫﻴﭻ ﻛﺎری ﻧﻜﺮد آن ﻫﻢ ﺷﻌﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻧﻴﺴﺖ . ﺑﺎ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن ﻣﻐﺎﻳﺮ اﺳﺖ . ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ادﻳﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد ﺗﺎ ﻣﺬﻫﺐ . ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺪاﻧﻢ رﻳﺸﻪ اﻳﻦ دﻳﻦ از ﻛﺠﺎﺳﺖ ، اﻣﺎ ﺗﺎ ﻛﺸﻒ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ آرام ﻧﻤﻴﻨﺸﻴﻨﻢ . ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻴﭙﺮﺳﻴﻢ ، ﺑﻴﺠﻮاب اﺳﺖ . ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻏﻴﺮﻋﺎدی اﺳﺖ ، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاض ﻛﻨﻴﻢ ، وﮔﺮﻧﻪ ﻓﻮری ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﻟﻤﻪ و ﺑﻤﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ. آﺧﺮ ﻛﺪام دﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﭽﻮن وﭼﺮا ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ؟ ﺑﻴﭽﻮن وﭼﺮا ﻳﻌﻨﻲ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮری ، ﻳﻌﻨﻲ اﺧﺘﻨﺎق . “
ﺻﺪای ﭘﺎرک ﻛﺮدن ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ از درون ﺣﻴﺎط ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﻴﺪ. ژاﻛﻠﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻨﺠﺮه رﻓﺖ و ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ را دﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﭘﺪرش ﺑﻮد. دل در ﺳﻴﻨﻪ اش ﺗﭙﻴﺪن ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﺧﺒﺮی ﻛﻪ داﺷﺖ ، ﻣﺜﻞ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺘﺎب ﺷﺪ. ﺑﻪ ژاﻧﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل دراز ﻛﺸﻴﺪن روی ﺗﺨﺘﺶ ﺑﻮد ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﺮد…

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب مسلخ عشق”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط